ත්‍රිපිටකය


අප භාග්‍යවත් අර්හත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ස්වකීය ශක්තියෙන් අවබෝධ කර ලෝ සත්නට අනුකම්පා පිණිස දේශිත, උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය ට අයත් වූ, මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති ප්‍රථම සංගායනාවෙහි දී ආනන්ද මහ රහතන් වහන්සේ ද ඇතුලු පන්සියයක් මහ රහතන් වහන්සේලා විසින් සංගායනා කරන්නට යෙදුනු අසූහාරදහසක් වූ ධර්ම ස්කන්ධය, ත්‍රිපිටකය යි.
යමෙක් මෙහි ඇති යම් ධර්ම ස්කන්ධයක් හෝ බැහැර කරන්නේ ද ඔහුට ධර්ම රත්නය හි පිහිට නොලැබෙනු ඇත. ත්‍රිවිධ රත්නය ම නො පිළිගන්නා පුද්ගලයා අසරණ ය. ඔවුනගේ නිවන තව බොහෝ දුර ඈත ය. කෙනෙකුට ධර්මය අවබෝධ වුව ද, නො වුව ද ලොව ඇති ධර්මතාවයනට ලක් වීමට ද එහි ප්‍රතිඵල විදීමට ද සිදුවීම අනිවාර්ය ය. අවුරුදු කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනකිනුදු ලැබීමට දුෂ්කර වූ මෙ‍ම වටිනා අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගෙන ධර්ම රත්නය අවබෝධ කර ගැනීමට දැඩි ලෙස උත්සාහ කළ යුතු ය. යථාවබෝධය ලබනු පිණිස අවංකව වීර්යය කරන්නා වූ සියල්ලන්ට ම අපගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් උපකාර කිරීම අපගේ අභිලාෂය ය. ලෝ වටා සිටින සියල්ලනට ම ත්‍රිපිටක ය පහසුවෙන් ලබාගැනීමට සැලැස්වීම එහි එක් පියවර කි.
විනය පිටකය යනු තථාගතයන් වහන්සේ විසින් තමන් වහන්සේගේ ශ‍්‍රාවකයනට පැන වූ නීති සමූහය අන්තර්ගත දේශනා සමූහ ය. එය පාරාජිකා පාළිය ය, පාචිත්තිය පාළිය ය, මහාවග්ගපාළිය ය, චූලවග්ග පාළිය ය, පරිවාර පාළිය ය යි ප‍්‍රකරණ වශයෙන් පසෙක් වන්නේ ය. ධර්මස්කන්ධ විසි එක් දහසෙකි.
download_button  සූත‍්‍ර පිටකය යනු තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ඒ ඒ ස්ථානයන්හි ඒ ඒ පුද්ගලයන්ට දේශනය කළා වූ  දේශනා සමූහය ය. ඒ සූත‍්‍ර පිටකය දීඝ නිකාය ය, මජ්ජිම නිකාය ය, සංයුක්ත නිකාය ය, අඬ්ගුත්තර නිකාය ය, බුද්දක නිකාය ය යි නිකාය පසකට බෙදා තිබේ.

එහි දීඝ නිකාය සූත‍්‍ර සූතිසකින් හා බණවර සිවු සැටකින් යුක්ත ය. මජ්ජිම නිකාය සූත‍්‍ර එක්සිය දෙපනසකින් හා බණවර අසූවකින් යුක්තය. සංයුක්ත නිකාය සූත‍්‍ර සත් දහස් සත් සිය සැට දෙකකින් හා බණවර සියයකින් යුක්ත ය. අඬ්ගුත්තර නිකාය සූත‍්‍ර නව දහස් සත්සිය සත් පනසකින් හා බණවර එක් සිය විස්සකින් යුක්ත ය. බුද්දක නිකාය කුඩා ග‍්‍රන්ථ සමූහයකි. බුද්දකපාඨය, ධම්මපදය, උදානය, ඉතිවුත්තකය, සුත්තනිපාතය, විමානවත්ථු පාළිය, පේතවත්ථු පාළිය, ථෙරගාථා පාළිය, ථෙරිගාථා පාළිය, ජාතක පාළිය, නිද්දේස පාළිය, පටිසම්භිදා මග්ගය, අපදානය, බුද්ධ වංසය, චරියා පිටකය යන මේ ප‍්‍රකරණ පසළොස බුද්දක නිකාය ය. සුත‍්‍ර පිටකයෙහි ධර්මස්කන්ධ විසි එක් දහසෙකි.
download_button  


බුදු රජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පැමිණීමෙන් සවන වසරෙහි තව්තිසා දෙව් ලොව වස් තුන් මස මුළුල්ලෙහි දේශනය කළ පරම ගම්භීර පරමාර්ථ දේශනය අභිධර්ම පිටකය ය. ධම්මසංගණි පකරණය, විභංග පකරණය, ධාතුකථා පකරණය, පුග්ගල පඤ්ඤත්ති පකරණය, කථාවත්ථු පකරණය, යමක පකරණය, පට්ඨාන පකරණය යි අභිධර්ම පිටකයෙහි ප‍්‍රකරණ සතෙකි. එහි ධර්මස්කන්ධ සතළිස් දෙදහසෙකි.
 download_button
30
බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව tripitaka

සූත්‍ර පිටකය

විනය පිටකය

  1. පාරාජිකා පාළි Link 2
  2. පාචිත්තිය පාළි 1 Link 2
  3. පාචිත්තිය පාළි 2 Link 2
  4. මහාවග්ග පාළි 1  Link 2
  5. මහාවග්ග පාළි 2  Link 2
  6. චුල්ලවග්ග පාළි 1 Link 2
  7. චුල්ලවග්ග පාළි 2 Link 2
  8. පරිවාර පාළි 1  Link 2
  9. පරිවාර පාළි 2  Link 2

  අභිධර්ම පිටකය

  1. ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය Link 2
  2. විභංග ප්‍රකරණය 1 Link 2
  3. විභංග ප්‍රකරණය 2 Link 2
  4. කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1 Link 2
  5. කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2 Link 2
  6. කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 Link 2
  7. ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ 1 Link 2
  8. යමක ප්‍රකරණ 1    Link 2
  9. යමක ප්‍රකරණ 2-1 Link 2
  10. යමක ප්‍රකරණ 2-2 Link 2
  11. පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 Link 2
  12. පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2 Link 2
  13. පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 Link 2


  30 ජට්ඨ සංගායනා ත්‍රිපිටක 26

     Vipassana Research  Institute මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති මෘදුකාංගයකි. මෙහි පාළි භාෂාව ඇතුළු ලෝක මට්ටමේ භාෂා 22 කින් ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙහි ත‍්‍රිපිටකයට අමතරව ඒ ඒ සූත‍්‍රයට අදාල අටුවාල ටීකාද ඉදිරිපත් කර ඇත. එමෙන්ම අපට අවශ්‍ය සූත‍්‍ර දේශණා සෙවීමටද පහසුකම් සලසා ඇත. මෙහි ශබ්දකෝෂයක්ද ඇතුලත් කර ඇත. 
  download_button

  30  සූත්‍ර පිටකය

  විනය පිටකය


  1. විනය පිටකය 1 
  2. විනය පිටකය 2 
  3. විනය පිටකය 3 
  4. විනය පිටකය 4


  අභිධර්ම පිටකය

  1. අභිධර්ම පිටකය 1 
  2. අභිධර්ම පිටකය 2 
  3. අභිධර්ම පිටකය 3 
  4. අභිධර්ම පිටකය 4 
  5. අභිධර්ම පිටකය 5 
  6. අභිධර්ම පිටකය 6 
  7. අභිධර්ම පිටකය 7
  8. අභිධර්ම පිටකය 8