ආරණ්‍ය සේනාසනය සඳහා විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් ලබා ගැනීම

වෙහෙරගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය සඳහා ජාතික විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් විදුලි සැපයුමක් නොමැත. මේ සඳහා අවස්ථා කිහිපයකදී උත්සහ කළත් විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා අධික පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බැවින් එම උත්සහය අත්හරින ලදි. කෙසේ නමුත් දැනට විදුලි අවශ්‍යතාවය සපුරාගනු ලබන්නේ පරිත්‍යාග කරනු ලැබූ 5Kw විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් මඟිනි. මෙම යන්ත්‍රයද ඉතා පැරණි අතර අමතර කොටස් සොයා ගැනීමටද නොහැකි වී ඇත. එමෙන්ම ආරණ්‍යෙය් විදුලි බල අවශ්‍යතාවයටද එම යන්ත්‍රය ප්‍රමාණවත් නොවේ. එම නිසා පින් කැමති කෙනෙක් හෝ පිරිසක් සිටීනම් ඉහත විදුලි අවශ්‍යතාවයට සරිලන විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් ලබාදීමට හැකි බව මෙත් සිතින් සිහිපත් කරමි. මේ සඳහා පහත දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගත හැක.  
රොමේෂ් - 0712930639

දැනට භාවිතා කරනු ලබන විදුලි ජනක යන්ත්‍රය.