වෙහෙරගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය ඇතිමලේ


වෙහෙරගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනයේ වැඩ සිටින සංඝරත්නය උදෙසා මේවන විට නිමවා ඇති කුටිවලට යාබදව වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු කරමින් පවතී. මේ සඳහා පින්වත් ඔබගේ දායකත්වය අපේක්ෂා කරන අතර ඒ සඳහා ද්‍රව්‍යමය, මුදලින් හෝ ශ්‍රමයෙන් ලබා දිය හැක.

මේ සඳහා සම්බන්ධවීමට කැමති පුද්ගලයින් පහත සඳහන් දුරකථන අංකයට ඇමතීමෙන් විස්තර ලබාගත හැක.

රොමේෂ් -  0712930639