පුණ්‍යාණුමෝදනාවේවා !


බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙුා්ණයක් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටින ස්වර්ණමාලි මහ සෑ රදුන් උදෙසා 2015-03-28 වන දින පවත්වන ලද  කපරුක් පූජාව සඳහා පැමිණි සියලුම දෙනාටත්
මෙම පිංකම සංවිධානය කල සියලු දෙනාගේ හිතවතුන් හා පවුල් වල සාමාජික සාමාජිකාවන් සහ
නන් අයුරින් උදව් උපකාර කල සියලු පින්වතුන් හට  ධර්මාය අවබෝධය පිණිසම මේ මහඟු පින් හේතු වේවා. තෙරුවන් සරණයි