කප්රුක් පූජා මහා පුණ්‍ය කර්මය

අප සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලා විරාජමානව වැඩ සිටින ස්වර්ණමාලි මහ සෑරදුන් සඳහා කප්රුක් පූජාවක් පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර එය 2015 ක් වූ මාර්තු මස 28 වන දින පස්වරු කාලයේ දී සිදු කිරීමට නියමිතය. මේ සඳහා සියළු දෙනා හට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන අතර  පින් කැමති ඔබගේ දායකත්වය ලබා දිය හැක.